امید عشایری زاده
امید عشایری زاده

امید عشایری زاده

دانشکده: علوم دامی

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: تغذیه دام و طیور

پست الكترونيكي:

  بازديد : 18816
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان