وبگاه شخصی امید عشایری زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: امید
نام خانوادگي: عشایری زاده
دانشكده: علوم دامی
گروه آموزشي: تغذیه دام و طیور
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك:تحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 16338
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان